28 December 2009

Kumpulan Soal-Soal Fiqih kelas X


ULANGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : FIQIH
KELAS                                    : X
KOMPETENSI DASAR         : MEMAHAMI MANFAAT DAN HIKMAH BERSUCI

SOAL
Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Singkat Dan Jelas
 1. Jelaskan pebedaan najis dan hadats!
 2. Sebutkan macam-macam najis, beri contoh serta bagaimana cara menyucikannya !
 3. Sebutkan macam-macam hadats, beri contoh serta bagaimana cara menyucikannya !
 4. Sebutkan rukun wudlu dan sunah-sunah wudlu!
 5. Sebutkan macam-macam alat yang di gunakan untuk bersuci !


PENILAIAN : Jumlah Skor Betul   X   4
                                             2


KUNCI JAWABAN
 1. Najis adalah semua benda yang menghalangi status kesucian seseorang, Hadats adalah perbuatan yang menyebabkan kotor dan harus bersuci saat melakukan ibadah.
 2. Najis Mukhofafah : contoh : Kotoran serangga : cara mensucikannya dengan membersihkan pada tempat yang terkena najis, Najis Mutawasitoh contohnya: kotoran manusia, cara mensucikannya dengan menghilangkan warna, rasa, dan bau dengan air, Najis mugholadoh contohnya anjing, babi : cara mensucikannya dengan di basuh 7 kali dan salah satunya dengan tanah.
 3. Hadats kecil contohnya : kentut, cara mensucikannya dengan dengan wudlu atau tayamum, Hadats besar: contohnya : haid, nifas : cara mensucikannya dengan mandi besar.
 4. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, tertib.
 5. Air, batu, debu, tisu dan daun.


ULANGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : FIQIH
KELAS                                    : X
KOMPETENSI DASAR         : Memahami dan Menghayati Manfaat dan Hikmah Bersuci

SOAL
Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Singkat Dan Jelas
 1. Sebutkan hikmah yang dapat di ambil dari pelaksanaan sholat berjamaah
 2. Sebutkan makna gerakan sujud di dalam sholat dari segi batiniah !
 3. Bagaimana pendapat anda tentang  manfa’at gerakan sholat bagi jasmani?
 4. Tuliskan hadits tentang keutamaan sholat tepat pada waktunya
 5. Apakah penertian sholat itu ? jelaskan menurut pengertian bahasa dan istilah !PENILAIAN : Jumlah Skor Betul   X   4
                                             2


Kunci jawaban
 1. Nilai sholat jama’ah lebih utama daripada sholat sendirian
 2. Sujud dilakukan untuk menyatakan ta’dzim yang sempurna, lantaran demikian di ucapkan di dalam nya subkhana robial a’la
 3. Bahwa gerakan-gerakan dalm sholat menurut agama islam adalah suatu cara untuk memperoleh kesehatan dalam arti kata dan pengertian yang luas
 4. ...............
 5. Menurut Bahasa : Do’a Menurut istilah : suatu ibadah yang terdiri dari perpaduan antara do’a dan perbuatan yang di awali takbir dan di akhiri dengan salam dan di ikat dengan berbagai syarat dan rukun yang mengandung penghormatan kepada allah swt.
ULANGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : FIQIH
KELAS                                    : X
KOMPETENSI DASAR         : Memahami dan Memahami Hikmah Sholat

SOAL
Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Singkat Dan Jelas
 1. Jawablah perbedaan antara sholat Tahajud dengan sholat Tarawih ?
 2. Apa yang di maksud sholat witir ?
 3. Apa yang dimaksud sholat sunah Mukhasis?
 4. Sebutkan hikmah sholat sunah ?
 5. Apa yang di maksud dengan sholat sunah mutlak ?


PENILAIAN : Jumlah Skor Betul   X   4
                                             2
Kunci Jawaban
 1. Sholat Tahajud, Sholat yang dilaksanakan pada waktu malam hari setelah sholat isya sampai terbit fajar (setelah tidur), sholat tarawih, sholat sunah di kerjakan setelah sholat isya setelah terbit fajar pada malam bulan ramadhan
 2. Menurut bahasa, ganjil, sholat witir adalah sholat yang jumlah rokaatnya ganjil
 3. Sholat sunah yang di laksanakan secara khusu karena berkaitan dengan sebab-sebab tertentu
 4. Untuk dapat lebih meningkatkan upaya pendekatan diri dan ingat kepada Allah ; untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah.
 5. Sholat sunah mutlak adalah shaolat sunah yang dikerjakan bukan karna sebab tertentu, tanpa ada ketentuan jumalah rakaat dan dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang di larang melaksanakan sholat.


ULANGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : FIQIH
KELAS                                    : X
KOMPETENSI DASAR         : Memahami dan Menghayati Sholat

SOAL
Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Singkat Dan Jelas
 1. Tuliskan Hikmah sholat jum’at !
 2. Sebutkan golongan yang tidak wajib sholat jum’at !
 3. Sebutkan syarat-syarat mendirikan sholat jum’at menurut jumhur fuqaha !
 4. Tuliskan sebuah ayat yang berkaitan dengan perintah syolat jum’at
 5. Sebutkan rukun khotbah jum,at !


PENILAIAN : Jumlah Skor Betul   X   4
                                             2

Kunci jawaban
 1. Menambah keakraban antar jama’ah, memperbaharui tqwa, dapat membina persatuan umat, membiasakan disiplin, menghindarkan diri dari sifat nifaq, dapat mendidik dan mencerdaskan umat, dapat melahirkan organisasi yang kuat.
 2. Hamba sahaya, anak kecil, perempuan, orang sakit, orang tua.
 3. Syarat wajib : islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, bermukim, syarat sah: di kerjakan dengan berjama’ah tempatnya permanen begitu pula jama’ah nya, di kerjakan pada waktu duhur di kerjakan setelah khutbah.
 4. ..........
 5. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah, mengucapkan kalimat syahadat, membaca solawat nabi, memberi wasiat taqwa, membaca ayat-ayat al-qur’an dan berdo’a.

ULANGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : FIQIH
KELAS                                    : X
Kompetensi Dasar                    : Memahami dan mengahayati Hikmah Sholat

Soal
 I.      Berilah tanda (X) pada huruf a,b,c,d atau e pada jawaban yang paling tepat !
 1. Perintah menjalankan ibadah puasa terdapat didalam Al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat .............
a. 180                                                                          d. 183
b. 181                                                                          e. 184
c. 182

 1. Berikut ini termasuk puasa wajib kecuali.........
a. Ramadhan                                                                d. Puasa 6 hari di bulan syawal
b. Nadzar                                                                     e. Benar semua
c. Kifarat

 1. Berikut ini termasuk puasa sunah kecuali ............
a. Puasa arafah                                                             d. Puasa Daud
b. Puasa asyura                                                            e. Puasa Senin dan Kamis
c.  PuasaIdul adha

 1. Puasa termasuk rukun islam yang ke ..............
a.  1                                                                             d.  4
b.  2                                                                             e.  5
c.  3

 1. Puasa pada hari raya idul adha hukumnya .............
a. wajib                                                                        d. haram
b. sunah                                                                        e. mubah
c. makruh


PENILAIAN : JUMLAH SKOR    X   4
                                        2


II.      JAWABLAH PERTANYA’AN-PERTANYA’AN DIBAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN JELAS.
 1. Jelaskan pengertian puasan menurut bahasa dan istilah ?
 2. Tulis al-Qur’an surat al-Baqarah 183 yang menjelaskan tentang perintah berpuasa
 3. Terjemahkan al-Qur,an surat al-Baqarah : 183 kedalam bahasa indonesia
 4. Sebutkan cara penetapan waktu awal bulan ramadhan
 5. Apakah yang dimaksud dengan rukyat

PENILAIAN : JUMLAH SKOR X 4
                                                    2

I.        1. D
2. D
3. C
4. C
5. D

II.     1. Menurut bahasa ( menahan ), Menurut istilah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari

2. ....................

3. “ Hai orang-orang yang beriman di wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana di wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertqwa”.

4. Rukyat dan Hisab

5. Cara menetapkan bulan ramadhan dengan melihat bulan dengan panca indra.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.